Chris March, Gail Simmons, Phaedra Parks, Apollo Nida, Alex McCord, and Simon van Kempen