Jazmin Johnson Encourages the Ladies to Strut Their Stuff