Tour Reece Thomas' Family Horse Ranch, Elite Thoroughbreds