Tribble Takes on Vawn

Tribble Takes on Vawn

Tribble takes exception to how Vawn treats women.

Season 1 Episode 4 - Videos