Fendi, Vidi, Vici

Fendi, Vidi, Vici

Rachel takes Rodger to Fendi to search for new pieces for their home.

Season 1 Episode 2 - Videos