Phaedra’s Ready to Kill Apollo

Phaedra’s Ready to Kill Apollo

Find out what’s got Phaedra so angry with her husband.

Season 6 Episode 4 - Videos