Cynthia Dishes On Phaedra, Apollo & Kenya

Cynthia Dishes On Phaedra, Apollo & Kenya

Cynthia Bailey offers her take on the troubles between Phaedra, Apollo and Kenya on “Real Housewives of Atlanta.”

Season 10 Episode 96 - Videos