After Show: Savannah’s Silliest Disagreement with Matt

Clip 0 of 0

After Show: Savannah’s Silliest Disagreement with Matt

Part I: Savannah Guthrie reveals her most ridiculous disagreement with Matt Lauer.