Fredrik Eklund Celebrates His 40th Birthday in Paris!