Yummy White Hos

Yummy White Hos

Mercedes "MJ" Javid and Reza Farahan drive around Manhattan, or as Reza calls it, "Boy Toys 'R Us."

Season 1 Episode 5 - Videos