Episode 1: Frederick Fekkai's Blog, pt.1

Episode 1: Frederick Fekkai's Blog, pt.1

Learn how this legendary beauty icon got his start.

Season 1 Episode 1 - Videos