Way, Way, Way TMI

Way, Way, Way TMI

Find out what makes Vicki Gunvalson want to throw up.

Season 7 Episode 11 - Videos