Kim and Kroy Enjoy Placenta Smoothies

Kim and Kroy Enjoy Placenta Smoothies

You’ll have to watch to believe it.

Season 3 Episode 1 - Videos