Is Fredrik Eklund Ignoring Derek's Son Kai?
Show Highlight

Is Fredrik Eklund Ignoring Derek's Son Kai?

Derek tries to get Fredrik to engage with his son, but it seems like Fredrik has other things on his mind.

Season 5 Episode 11 - Videos