Reza’s Therapy Breakthrough

Reza’s Therapy Breakthrough

Reza realizes that he needs to apologize to Sasha for his outburst.

Season 3 Episode 7 - Videos