Apollo Nida’s on Blast

Preview
Apollo Nida’s on Blast

Apollo Nida’s on Blast

The guys call out Apollo for checking out Kenya in Mexico.