Apollo Nida’s on Blast

Clip 0 of 0

Apollo Nida’s on Blast

The guys call out Apollo for checking out Kenya in Mexico.