Apollo Apologizes to His Boys

Apollo Apologizes to His Boys

Apollo has a touching moment with Ayden and Dylan before he heads to prison.

Season 7 Episode 12 - Videos