The Rumor Reaches Jacqueline

The Rumor Reaches Jacqueline

Get Kathy, Rosie, and Jacqueline's reaction to the scandalous Rino rumor.

Season 6 Episode 13 - Videos