Stassi Apologizes to Katie and Kristen
Preview

Stassi Apologizes to Katie and Kristen

Stassi Schroeder apologizes for her birthday meltdown.

Season 6 Episode 11 - Videos