Making Fun of Melissa

Making Fun of Melissa

Kathy Wakile responds to Teresa Giudice's kids making fun of Melissa Gorga.

Season 7 Episode 16 - Videos