Jackie: Therapy Session

Jackie: Therapy Session

Jackie reflects on the therapy session and her relationship with Mimi.

Season 2 Episode 2 - Videos